كيوسك :


كيوسكها به فضاهاي كوچك اسكان جهت قرارگيري 1 تا چند نفرمحدود و يا نصب هرگونه دستگاه با قابليت حمل و جابجايي در نقاط مختلف و استفاده با كاربردهاي بسيار متنوع اطلاق ميشود . اندازه ، نوع و اشكال كيوسك بسيار متنوع ميباشد . با توجه به نوع كاربرد ، اندازه ، شكل ظاهري و ساختار، قابليت تعريف و اجرا دارد . كيوسكها را درشكلهاي مربع ، مستطيل ، دايره ، بيضي ، چند ضلعي و ... مي توان ساخت . توانايي تكنولوژيكي و تجربه سازنده نقش بزرگي را در اين زمينه ايفا ميكند . كاربردهاي مصرفي كيوسكها عبارتند از : نگهباني و سرايداري ، شلترهاي نظامي ، مخابراتي ، BTS ، ديتا ، نصب رادار و دستگاه هاي خاص ، اتاق فرمان و كنترل ، نصب تجهيزات سري و امنيتي ، فروشگاهي ، اغذيه فروشي ، باجه اطلاعات و راهنماي عموم ، انبار مهمات ، جنگلداري و پارك باني ، محيط باني و پست قرنطينه دامي و نباتي ، ژاندارمري و پست ديد باني ، باجه پرداخت پول ( ATM ) و ...

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد