كانتينر (Container) :


كانتينرعمدتا به اتاقك هاي فلزي قوي يك و يا دو جداره قابل حمل و اصولا غير قابل نفوذ آب به داخل ، با اجراي يك سيستم تعريف شده ساختاري استاندارد جهت مصارف انبار و يا حمل هرگونه كالا ، اجناس جامد ، مايع وگاز گفته ميشود . كانتينرها با توجه به شرايط استفاده و قرارگيري كالا در آن به انواع بسيارمتفاوتي تقسيم بندي ميشوند .
1- كانتينراستاندارد يك و يا دو جداره ، جهت قرارگيري هرگونه اجناس جامد ، مايع و گاز و حمل آن توسط سيستم حمل و نقل ، دريايي ، هوايي ، زميني و ريلي در اندازه هاي مختلف 20 ، 40 ، 45 فوت و ابعاد خاص استاندارد ديگر در انواع :


كانتينرمخصوص حمل كالاي خشك Conventional End Open Container
كانتينرمخصوص حمل كالاي خشك ارتفاع بلند High Cube Container
كانتينرفاقدسقف Open Top Container
كانتينريخچال دار Reefer Container
كانتينر يخچال دارارتفاع بلند High Cube Reefer Container
كانتينرمسطح جمع شوي قوي Flat Pack Container
كانتينر مسطح جمع شوي معمول Collapsible Flat Pack Container
كانتينرمسطح بدون ديواره Plat Form based Container
كانتينرتانك مايعات Tank Container

2- كانتينر جهت انبار و انباشت كالا و اجناس
3- كانتينرجهت كارگاه مكانيك ، انبارمهمات و نگهداري سلاح هاي نظامي و ...

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد