استانداردها ، گواهينامه ها ، تائيديه ها :


گـروه مـان داراي گواهينامه ها و تائيديه هاي مختلف جهاني از سازمان هاي معتبر داخـلي و خـارجي و ISO بين الملل از جمله ANSI آمريكا ، CE اروپا ، DIN آلـمان ميبـاشد . به جهت نبود تعريف اسـتاندارد كانـكس در ايـران ، در حال حاضر اين گـروه با ايجاد كنسرسيوم همكاري بصورت افتخاري با اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران ، در حال تدوين استاندارد جامع كانكس ميباشد . اين امر خود بيانگر ، قدرت تكنولوژيكي مطلق اين گروه ، در ايـران ميباشد.

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به گروه بین المللی مان می باشد